Prace magisterskie i inżynierskie

Prace magisterskie

 1. Aleksandra Grabarz (2019) "Innowacyjne nanocząstki tlenku cynku do celowanej terapii nowotworów"
 2. Tomasz Poręba (2015) "Nowa metoda oznaczania ilościowego kwasów tłuszczowych oraz ich soli i estrów, w osoczu i urynie"
 3. Kamil Stryjski (2015) "Synteza i struktura prekursorów koordynacyjnych nanocząstek tlenku i siarczku cynku"
 4. Aleksandra Frączek (2015) "Synteza i właściwości nowych soli kwasu alendronowego"
 5. Jacek Świętosławski (2014) "Analiza ilościowa metodą F-AAS i statystyczna z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS 9.1 pierwiastków Cd, Ni i Pb w glebie w powiecie zgierskim"
 6. Katarzyna Kabzińska (2014) "Analiza chemiczna gleby rolniczej z  obszaru powiatu zgierskiego i opracowanie statystyczne przy wykorzystaniu technik GIS-owych"
 7. Ewelina Krzyżaniak (2014) "Struktura molekularna pochodnych kwasu hydrazydoditiokarbazowego o potencjalnym działaniu przeciwgruźliczym"
 8. Marta Ludwiczak (2014) "Struktura przestrzenna pochodnych ftalimidowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych"
 9. Dawid Walczak (2014) "Synteza i właściwości pochodnych Lamotryginy"
 10. Marta Zielak (2014) "Synteza, właściwości i struktura związków koordynacyjnych maślanów manganu, kobaltu, niklu i miedzi z modelowymi ligandami"
 11. Marcin Świątkowski (2014) "Strukturalna chemia koordynacyjna izomaślanów wybranych metali przejściowych i ligandów N-donorowych"
 12. Aleksandra Jakubowska(-Michalska) (2013) „Stabilizowanie jonów kobaltu(III) za pomocą heteroatomowych związków organicznych”
 13. Edyta Głaz (2012) „Synteza i właściwości nowych soli Karwedilolu”
 14. Ewelina Migdal (2012) „Synteza i właściwości nowych soli Baklofenu”
 15. Dominika Sokół (-Feliga) (2012) „Synteza i analiza modelowych związków izomaślanów cynku i kadmu o potencjalnym zastosowaniu w analityce medycznej”
 16. Aleksandra Jaborska (2011) „Synteza i badanie właściwości nowych  ko-kryształów Tadalafilu”
 17. Beata Dudzińska (2011) „Analiza strukturalna szczawianów zasad organicznych ligandów receprota H3”
 18. Izabella Jaruga (2011) „Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w pochodnych triazyny”
 19. Dominik Przelazły (2011) „Dyfraktometryczna kontrola składu chemicznego fungicydów stosowanych do ochrony jabłoni przed chorobami grzybowym"
 20. Jakub Orszulak (2011) „Dyfraktometryczne badanie  elementów silników elektrycznych na zawartość azbestu”
 21. Alicja Balcerzak (2011) „Poszukiwanie nowych form baklofenu”
 22. Szymon Frąc (2011) „Synteza i analiza modelowych związków berylowców o potencjalnym zastosowaniu w analityce medycznej lub farmakologii”
 23. Justyna Kamińska (2011) „Synteza modelowych polimerów koordynacyjnych”
 24. Mateusz Kretek (2011) „Stabilizacja wybranymi aminami nietrwałych anionów w związkach koordynacyjnych”
 25. Aleksandra Wańdoch (2010) „Synteza i właściwości wybranych soli Zipraidonu”
 26. Tomasz Dymitruk (2010) “Mesylan Imatinibu jako przykład polimorfizmu wśród substancji farmaceutycznie czynnych”
 27. Anita Domagała (2010) „Wiązanie halogenowe w modelowych imidach kwasu bursztynowego”
 28. Katarzyna Rudzińska (2010) „ Kataliza przeniesienia międzyfazowego w modelowych układach zawierających pochodne fenoli i halogenoetany”
 29. Anna Solarczyk (2009) „Przeterminowane i niewykorzystane leki jako odpady niebezpieczne”
 30. Kamil Gil (2009) „Synteza związków potecjalnie użytecznych w ochronie środowiska zawierających cynk, kadm i modelowe ligandy”
 31. Sebastian Biliński (2009) „Poszukiwanie związków wiążących selektywnie kadm w obecności cynku dla potrzeb ochrony środowiska”
 32. Tomasz Sierański (2009) „Asocjacja warstwowa w modelowych układach biologicznych”
 33. Justyna Łągwa (2009) „Asocjacja warstwowa w modelowych dimerach benzenu”
 34. Mariusz Dopieralski (2008) „Synteza związków potencjalnie użytecznych w ochronie środowiska, zawierających wybrane mikroelementy i modelowe aminy”
 35. Ariadna Andrzejczak (2008) „Problemy związane z gospodarką odpadami na terenie miasta Łodzi”
 36. Monika Oracz (2008) „Badanie suplementów diety metodami rentgenowskiej analizy strukturalnej”
 37. Agnieszka Danielewicz (2007) „Synteza, struktura i właściwości związków kompleksowych żelaza(III) z 2-aminobenzotiazolem”
 38. Ewa Cyrul (2007) „Berylowce a środowisko. Wiązanie magnezu za pomocą modelowych amin”
 39. Anna Lambrecht (2006) „Badanie zmian strukturalnych hydrożelowych membran chitozanowych”
 40. Magdalena Bartoszewska (2006) „Struktura modelowych związków kadmu z aminami cyklicznymi”
 41. Ewa Maciejewska (2005) „Struktura 1,15-bischloro-17,17-spiro-tioetoksy-2,4,8,11,14-pentaoksy-1,15,17-trifosfa-16,18,19-triazabicyklo(13.3.1)nonadeka-1(18),15(19),16-trienu”
 42. Agnieszka Dzierżawska-Majewska (2003) „Badania strukturalne imidów kwasu spirobursztynowego”
 43. Maja Sadowska (2003) „Stereochemia czterokoordynacyjnych związków kompleksowych Cu(II). Synteza i struktura transdibromobis(fenazyna)miedzi(II)”.
 44. Renata Gajda (2002) „Wewnątrzcząsteczkowe oddziaływania warunkujące geometrię 2,4'-bipirydylu”
 45. Joanna Bojarska (2001) „Krystalograficzne badania loratadyny, substancji czynnej o działaniu odczulającym”
 46. Aleksandra Iwanicka (2001) „Stereochemia czterordzeniowych związków kompleksowych Cu(II). Synteza i struktura (4-oxo)heksakis((2-chloro)tetrakis(2-aminotiazol)tetramiedzi(II)”.
 47. Anna Adamczyk (2001) „Struktura supramolekularna i molekularna kokryształów monoakwabis(2,4'-bipirydyl-N')dioctanumiedzi(II) i diakwabis(2,4'-bipirydyl-N')dioctanumiedzi(II)”
 48. Ewa Świerczyńska (2000) „Synteza nowych połączeń kompleksowych miedzi(II) z N-donorowymi ligandami. Struktura cząsteczkowa i krystaliczna bis(2-aminabenzotiazol) dichloromiedzi(II)”
 49. Beata Pulkowska (1999) „Kompleksy kadmu, ołowiu i bizmutu w statystycznym ujęciu na podstawie bazy danych krystalograficznych”
 50. Marcin Błaszczyk (1994 ) „Struktura i właściwości elektronowe nowychantykonwulsantów z grupy imidów kwasu difenylobursztynowego”

Prace inżynierskie

 1. Edyta Tomczyk (2018) „Tożsamość generycznych produktów farmaceutycznych"
 2. Alina Sirenko (2016) „Analiza jakości inhibitorów konwertazy angiotensyny na przykładzie  różnych soli perindoprilu”
 3. Krystian Klimkiewicz (2016) „Jakość generycznych produktów farmaceutycznych”
 4. Jolanta Tomaszewska (2015) "Nowa metoda oznaczania ilościowego acetonu w osoczu i urynie"
 5. Adrianna Chabowska (2014) "Dyfraktometryczna kontrola składu kwasu benzoesowego"
 6. Kamil Stryjski (2014) "Synteza i ewaluacja efektywności jonoselektywnych markerów opartych o para-pochodne furfurylidenoaniliny"
 7. Katarzyna Saramonowicz (2014) „Dyfraktometryczna kontrola jakości aspiryny”
 8. Emilia Mirowska (2014) "Analiza dyfraktometryczna w kontroli jakości soli drogowej"
 9. Marta Ludwiczak (2013) "Analiza dyfraktometryczna galaretek"
 10. Marta Zielak (2013) „Synteza semikarbazonów o potencjalnym zastosowaniu w kontroli jakości”
 11. Małgorzata Angiel (2013) „ Dyfraktometryczna kontrola składu suplementów diety wspomagających układ kostno-stawowy człowieka”
 12. Sebastian Rurarz (2013) „Kontrola jakości olanzapiny metodą dyfrakcji proszkowej”
 13. Adam Truchlewski (2013) "Struktura fenylowych pochodnych kwasu hydrazydoditiokarbazowego"
 14. Dominika Kaczorowska (2012) „Uwierzytelnianie jakości i czystości leków metodą XRD”
 15. Anna Burzyńska (2012) „Synteza i badanie właściwości rezorcyarenów służących do selektywnego wiązania i oznaczania kationów”
 16. Jarosław Błaszczyk (2012) „Badanie składu fazowego elementów silników elektrycznych metodą XRD”
 17. Marta Biniek (2012)  „Badanie składu fazowego ludzkich kamieni nerkowych metodą dyfraktometrii rentgenowskiej”
 18. Justyna Kmieć (2012) „Ocena czystości walsartanu metodą XRD”
 19. Martyna Trzcińska (2012) „Maślany metali jako markery w analityce medycznej”
 20. Marcin Świątkowski (2012) „Synteza tiosemikarbazonów mogących służyć jako jonoselektywne markery w procesach technologicznych”
 21. Anna Nowacka (2012) „Rentgenowskie badania stabilności klopidogrelu”
 22. Monika Kopeć (2012) "Możliwości i ograniczenia stosowania dyfraktometrii proszkowej w kontroli jakości"
 23. Maria Kamińska (2011) „Azbest - właściwości, zagrożenia i utylizacja wyrobów z jego zawartością”
 24. Katarzyna Jordan (2011) „Analiza zagrożeń wynikających ze strony gazów znajdujących się na dnie oceanów”
 25. Edyta Głaz (2011) „Rentgenowskie badania polimorfizmu leku peryndopryl”
 26. Michał Machała (2011) „Dyfraktometryczna kontrola jakości bimetalicznych katalizatorów żelazowo-kobaltowych, stosowanych w ochronie środowiska”
 27. Ewelina Migdal (2011)  „Dyfraktometryczne badania jakości metanosulfonianu doksazosynyny, substancji czynnej leku Cardura”
 28. Agnieszka Małolepsza (2010) „Pochodne metaloorganiczne rtęci - zastosowania i zagrożenia dla człowieka i środowiska na przykładzie tiomersalu”
 29. Kamila Wajnert (2010) „Dyfraktometryczna kontrola składu nawozów fosforowych”
 30. Łukasz Sokół (2008) „Kadm w środowisku. związki koordynacyjne wybranych soli kadmu z modelowymi aminami.”
 31. Sylwestr Kluch (2007) „Nowa metodyka jakościowej analizy porównawczej wyrobów ceglarskich”
 32. Tomasz Michalak (2007) „Aspekt środowiskowy spalania drewna jako czynnika grzewczego”
 33. Beata Wyrwas (2007) „Cynk w środowisku. Związki koordynacyjne octanu cynku i jego pochodnych z aminami”
 34. Katarzyna Białkowska (2004) „Struktura (OC-6-12)trichloro(nitrozyl)oksatrifenylofosfina(pirazyna)renu(II)”
 35. Mariusz Młynek (2004) „Polikrystaliczna analiza dyfrakcyjna cementów i zapraw cementowych”
 36. Piotr Pawlak (2003) „Struktura kryształów i cząsteczek polimeru (2,4-dichlorofrnoksy)octanu kadmu”
 37. Marcin Paszkiewicz (2003) „Badanie konformacji tetrapiperydynylo-PNP-lariat eteru w ciele stałym”
 38. Tomasz Barylski (2003) „Wyznaczanie charakterystyki odziaływań kation-donor elektronów w pochodnych tetrapiperydynylo-PNP-lariat eterów”
 39. Magdalena Misiak (2001) „Wpływ natężenia hałasu oraz wybranych czynników chemicznych na środowisko pracy”

Opublikowano:  28.10.2019 Powered by GetSimple