Tematyka prac inżynierskich

 1. Kaliks[4]rezorcyareny i kaliks[4]pirogalolareny jako receptory molekularne
 2. Bezrozpuszczalnikowe metody syntezy związków organicznych i koordynacyjnych
 1. Optymalizacja warunków oznaczeń analitów w matrycach naturalnych i antropogenicznych
 2. Synteza i właściwości jonoselektywnych markerów analitycznych
 3. Opracowanie nowych oznaczeń na potrzeby analityki medycznej
 4. Walidacja przemysłowych procedur analitycznych
 5. Synteza związków koordynacyjnych o zadanych właściowściach (wykazujących np. chromotropizm, magnetyzm, aktywność biologiczną)
 1. Dyfraktometryczne badania i kontrola leków i produktów przemysłowych
 2. Analiza budowy przestrzennej wybranych grup związków w oparciu o bazę danych strukturalnych
 3. Struktura i polimorfizm leków i substancji biologicznie czynnych
 4. Analiza strukturalna wybranych związków o znaczeniu praktycznym lub modelowym
 1. Zastosowanie metod XRD w badaniu nowoczesnych materiałów
 1. Synteza oraz właściwości związków koordynacyjnych chromu(III)
 2. Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych w układach modelowych

Prace wykonane w Zespole w poprzednich latach.

Opublikowano:  16.05.2014 Powered by GetSimple