Tematyka prac magisterskich

  1. Kaliks[4]rezorcyareny i kaliks[4]pirogalolareny jako receptory molekularne
  2. Bezrozpuszczalnikowe metody syntezy związków organicznych i koordynacyjnych
  1. Struktura i właściwości ksenobiotyków
  2. Synteza i struktura związków o właściwościach farmakologicznych
  3. Synteza materiałów hybrydowych, źródła nanocząstek o zadanej postaci
  1. Analiza struktury krystalicznej wybranych związków o znaczeniu praktycznym lub modelowym
  2. Badania struktury przestrzennej leków i substancji biologicznie czynnych
  3. Struktury oraz analiza bazy CSD wybranych związków o znaczeniu praktycznym lub modelowym
  1. Polimorfizm, struktura, właściowości spektroskopowe i termicze subtancji farmakologicznych

 

Prace wykonane w Zespole w poprzednich latach.

Opublikowano:  27.03.2014 Powered by GetSimple